Villkor

Villkor

Köpvillkor

 • Beställaren och producenten ingår i köpeavtal skriftligt eller muntligt.
 • Producenten skall efter förfrågan från Beställaren skriftligen upprätta offert samt förslag till Specifikation och Avtalad Leveransdag med utgångspunkt i Beställarens behov, önskemål och krav mm rörande Webb-tjänsten och Leveransdag mm. Det åligger härvid Beställaren att tillhandahålla all för Uppdragets genomförande nödvändig information.
 • Kostnader utöver godkänd offert kan tillkomma om producenten anser vissa funktioner nödvändiga som ej ingår i offert. Det åligger Producenten att meddela beställaren om extra kostnader. Beställaren måste godkänna skriftligt om funktioner som medför extra kostnader blir nödvändiga.
 • Hemsidor upp till högst 3 sidor påbörjas när allt material i form av bild och text är levererat till Producenten. 


Uppdraget

 • Producenten skall utföra Uppdraget i enlighet med Specifikationen samt i enlighet med i branschen rådande sedvänja och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.
 • Uppdraget skall utföras i samråd mellan Parterna. Samråd skall ske genom löpande kontakter mellan Företrädarna. Det åligger härvid Beställarens Företrädare att genast framföra de invändningar eller andra påpekanden mot Producentens arbete som kan finnas erforderliga.
 • Beställaren ansvarar, om inte annat avtalats, för samordning och organisation av Uppdraget inom den egna verksamheten.
 • Producenten är inte skyldig att utföra tjänster som faller utanför Specifikationen. Producenten skall snarast anmäla till Beställarens Företrädare om Producenten finner behov av ytterligare tjänster eller utvidgning av Uppdraget.
 • Producenten och beställaren kommer tillsammans överens om ett rimligt aktiveringsdatum. Detta skall godkännas och signeras skriftligt av båda parter.


Aktivering

 • Det åligger Beställaren att tillhandahålla all nödvändig information rörande vilket avtal och domännamn de valt innan producenten kan ladda upp web-tjänsten. Kostnader kan tillkomma om Producenten behöver flytta hemsida mellan olika domäner eller webbhotell. Detta åligger Producenten att meddela Beställaren innan flytt sker.
 • Det åligger Producenten att utföra leveranstest av Webb-tjänsten. Producenten skall, senast 48 timmar före leveranstest, meddela Beställaren om tidpunkten för leveranstest då Beställaren skall kunna närvara för att godkänna leveranstestet.
 • Webb-tjänsten är Aktiverad när denna i enlighet med Specifikationen har leveranstestats av Producenten, godkänts av Beställaren och publicerats.
 • Genom Aktiveringen har Producenten slutfört Uppdraget, varvid ansvaret för Webb-tjänsten övergår på Beställaren. Detta gäller inte om beställaren ingått i supportavtal (12 månader från aktivering) med producenten.


Försening

 • Har Avtalad (skriftligt eller muntligt) Leveransdag bestämts, föreligger försening om Aktivering inte har skett på Avtalad Leveransdag. Försening består fram till den dag Aktivering sker.
 • Beror förseningen på Producenten äger Beställaren rätt till ersättning i form av vite. Vite utgår med TRE /3/ procent av Uppdragets avtalade pris.
 • Producenten har 14 dagars produktionstid innan deadline. Då ska beställaren har skickat all nödvändig information samt allt material tid hemsidan.
 • Beror försening på Beställaren äger Producenten rätt att lägga på 720 sek exklusive moms/timme efter leveransdatum.


Fel på tjänst

 •  Det åligger Beställaren att genast efter Aktivering utföra de egna tester av Webb-tjänsten som Beställaren finner nödvändiga. Beställaren har härvid att undersöka om Webb-tjänsten uppfyller Specifikationen.


Dataskydd och integritet

 • Vi friskriver oss från allt ansvar som rör beställarens efterlevnad av GDPR, deras dataskyddspolicy, integritetspolicy samt hantering och användning av cookies. Det är beställarens eget ansvar att säkerställa att deras praxis står i enlighet med gällande lagar och regler kring dataskydd och integritet.

Betalning

 • Betalning sker senast efter 30 dagar från att webb-tjänsten har publicerats eller från leveransdatum om det är avtalat.
 • Beställaren äger full rätt till webb-tjänsten när fakturan är betald om inte beställaren har ingått i supportavtal (12 månader från publicering) med producenten.
 • Vid försening av betalning debiteras beställaren enligt räntelagen.
 • Om Beställaren väljer att avbryta påbörjat arbete äger Producenten rätt att debitera Beställaren kostnaden för de timmar (720 sek exklusive moms) som avlagts för avtalad tjänst.

  Har du några funderingar kan du kontakta oss för mer information.